Ryszard MASŁOWSKI

Pole tekstowe: Informacje na mój temat

 

Nazwisko: MASŁOWSKI

Imię: Ryszard

Miejsce urodzenia: Gorlice

Miejsce pracy:

Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów , Politechnika Krakowska,

   ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW

tel. (+12) 6282338

POKÓJ 327

AKOPOL Sp. z o. o.

os. Akademickie 9/B3 ; 31-866 KRAKÓW

tel. (+12) 6484230

Stan cywilny: żonaty

Imię żony: Kazimiera

Dzieci: Mateusz ,Elżbieta,

 

I. Przebieg Kariery Zawodowej

 

Ø PRACA DOKTORSKA - “Skuteczność wybranych typów tłumików mechanicznych  drgań budowli wieżowych”

Promotor pracy: Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Rok obrony pracy: 1987

Praca obroniona na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Ø PRACA MAGISTERSKA - “Ocena odporności na wpływy sejsmiczne budynków    mieszkalnych wielkopłytowych technologii WUFT i WK-70”

Opiekun pracy: Prof. dr hab. inż. Roman Ciesielski

Rok obrony pracy: 1978

Praca obroniona na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Ø ZATRUDNIENIE - od momentu ukończenia studiów do chwili obecnej w     Katedrze Mechaniki Budowli i Materiałów, Wydział Inżynierii Lądowej,    Politechniki Krakowskiej, obecnie na stanowisku adiunkta

Ø WAŻNIEJSZE PEŁNIONE FUNKCJE ZWIĄZANE Z WYKONYWANYM ZAWODEM

¨ Członek Senatu Politechniki Krakowskiej

¨ Członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

¨ Członek Kolegium Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

¨ Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

 

Ø FUNKCJE PUBLICZNE

 

Wojewoda Krakowski: 27 stycznia - 31 grudnia 1998 roku

Wojewoda Małopolski: 04 stycznia 1999 – 21 października 2001 roku

Trudno jest mi wymienić jednoznacznie najistotniejsze dokonania z okresu pełnienia tych funkcji. Były to działania publiczne i nie do mnie należy ich ocena. Gdybym jednak miał wskazać jakieś rzeczy najważniejsze w mojej ocenie, to uznałbym za takie, sprawne wdrożenie reformy administracyjnej na terenie naszego województwa. Najistotniejszymi wyzwaniami w tym zakresie były:

Stworzenie podstaw  materialnych i organizacyjnych dla funkcjonowania nowopowstających samorządów powiatowych i wojewódzkich (styczeń 1999r.)

Scalenie organizacyjne i funkcjonalne administracji rządowej na terenie województwa Małopolskiego (połączenie trzech dawnych województw: Krakowskiego, Tarnowskiego, Nowosądeckiego w całości oraz fragmentów innych województw)

 

II. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - POLITYCZNA

 

Ø NSZZ "Solidarność"

 

¨ Wiceprzewodniczący i członek Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ “Solidarność” - 1991 do października 2018, za wyjątkiem okresu pełnienia funkcji wojewody (1998-2001)

¨ Delegat na Zjazd Krajowy NSZZ "Solidarność" – okres od 1991 do chwili obecnej, za wyjątkiem okresu pełnienia funkcji wojewody (1998-2001)

¨ Członek Komisji Zakładowej Politechniki Krakowskiej (okresowo również członek Prezydium KZ i wiceprzewodniczący Prezydium KZ- okres jw.

¨ Okres stanu wojennego - działalność na poziomie Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Politechnice Krakowskiej

¨ Członek Związku od września 1980 roku

Wszystkie te funkcje wykonywałem społecznie a wielokrotny ponowny wybór dowodzi pozytywnej oceny moich działań.

 

Ø Akcja Wyborcza Solidarność

 

¨ Koordynator prac nad Programem AWS dla Regionu Krakowskiego

Kandydat do Sejmu w wyborach w 1997 roku w okręgu krakowskim

 

 

Ø Ruch Społeczny AWS

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolska

Delegat na Zjazd Krajowy

Kandydat w wyborach do Sejmu w 2001 r.

Co prawda wyborcy jednoznacznie krytycznie ocenili AWS, ale sądzę, że formacja ta, podejmując  trzy wielkie reformy, rzeczywiście myślała o dobru kraju. Taki w każdym razie były motywy aktywności wielu członków AWS. Sądzę, że z biegiem czasu następuje pozytywna korekta oceny dokonań AWS.

Ø Inne działania

 

Członek Rady Nadzorczej Polsko - Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości - lata 1993 – 1998

Warto podkreślić, że „polski” fundusz, jako jedyny z powołanych w krajach postkomunistycznych, nie stracił powierzonych funduszy, ale je pomnożył (wzrost wartości z ok. 240 mln. $ do ok. 300 mln. $) . Ważnym problemem było także pytanie, co się stanie z aktywami Funduszu po jego planowanej likwidacji. Należałem do tych członków Rady, którzy aktywnie przeciwstawiali się ich powrotowi do Stanów Zjednoczonych. Działania te zakończyły się sukcesem i większość pieniędzy została przekazana do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która wspiera cele edukacyjne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego  w Polsce.

¨ Wiceprezes Spółki "Małopolska - Press" - wydającej "Tygodnik AWS" (1997 rok)

¨ Działalność na rzecz społeczności lokalnej - współorganizator Spółdzielni Mieszkaniowej "Rżąka" w Krakowie - Członek Rady Nadzorczej a następnie Zarządu (1990 – 1998)

 

 

 

Sierpień, 2020 rok      Ryszard MASŁOWSKI

Cokolwiek robisz, rób roztropnie i patrz końca

Cokolwiek robisz, rób roztropnie i patrz końca